Hvordan klimaendringer påvirker havet

Publisert 29. oktober 2023 Endret 14. juni 2024

Alt liv på jorden er avhengig av havet. Havet er med på å regulere jordens temperatur, produserer oksygen, forsyner oss med mat og er verdens største leveområde for dyr og planter. Men stadig økende klimagassutslipp fører til skadelige endringer, som økte temperaturer og havnivåstigning. Disse endringene kan få store konsekvenser, og er en trussel mot mennesker, det marine dyrelivet og havets økosystem.

Havnivået stiger

Havet absorberer store mengder varme fra atmosfæren, og fungerer som en slags buffer for å begrense temperaturøkning på land. Siden 1970 har havet tatt opp over 90 prosent av overskuddsvarmen fra global oppvarming, men ikke uten konsekvenser. På grunn av stadig økende utslipp tar havet til seg mer og mer varme, noe som fører til at temperaturen i havet øker betydelig. Når havet blir varmere vil også havnivået stige, fordi varmt vann tar større plass enn kaldt. I tillegg vil de økte globale temperaturene i lufta føre til at isbreer og innlandsis på Grønland og Antarktis smelter. Dette er en av hovedårsakene til at havnivået stiger, fordi smeltevannet renner ut i havet. 

Det globale havnivået har siden 1900 steget med hele 20 cm, mye på grunn av høyere temperaturer som følge av global oppvarming. Dersom vi ikke klarer å begrense de globale klimagassutslippene vil havnivået fortsette å stige. Vi begynner allerede å se konsekvensene av dette, spesielt ved lavtliggende områder og kystområder som er mest utsatt og vil bli rammet hardest av havnivåstigning. På grunn av oversvømmelser tvinges folk i lavtliggende kystområder til å emigrere, og flere millioner er sårbare for naturkatastrofer som flom, erosjon og permanent oversvømmelse som kommer av havnivåstigning. På denne måten ser man hvordan klimaendringer og stigende havnivå er en trussel mot mennesker.  

Oppvarming av havet

Temperaturen i havet stiger også som følge av global oppvarming. Den gjennomsnittlige overflatetemperaturen i verdens hav har økt med rundt 0,9 C siden før den industrielle revolusjonen. Varmere hav er en trussel mot marine økosystem fordi flere arter ikke tåler den forhøyede temperaturen. I noen av de mer varme havområdene vil det bli for varmt for flere arter, som for eksempel fisk, som vil migrere ut av disse områdene til kjøligere farvann. På grunn av dette vil noen områder mangle en viktig matressurs, og arter som tilhører varmere områder vil invadere og forstyrre kaldere farvann. Korallrev trues også av de økende temperaturene, fordi det forårsaker korallbleking og øker risikoen for dødelighet. I verden har allerede over halvparten av de grunne korallrevene dødd. Dette påvirker og forstyrrer korallrevenes mange økosystemer som er hjemstedet til et svimlende utvalg av marine arter. 

Oksygennivået faller

En annen viktig effekt av klimaendringer, er at det blir mindre oksygen i havet. Siden 1960 har havets oksygennivå sunket med 2 prosent, og det forventes at det vil fortsette å minke. Dette kommer av at et varmere hav klarer i mindre grad å ta opp oksygen fra luften. Varmere vann øker også organismers oksygenbehov. Dette er en trussel mot korallrev, som står i fare for å kveles av de lave oksygennivåene. 

Havforsuring

Havforsuring er også et eksempel på en faktor som påvirker havet, som følge av klimaendringer. Når klimagassutslippene øker, absorberer havene mer karbondioksid fra atmosfæren. Dette fører til at pH-nivået i havet synker, noe som gjør vannet surere. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for artsmangfoldet, og dermed økosystemene i havet. Du kan lese mer om dette i teksten vår om havforsuring.

Vi begynner allerede se mange av konsekvensene klimaendringer har for havet og for de milliarder av mennesker og dyr som er avhengig av dette. De stadig økende klimagassutslippene har ført til skadelige endringer som økte temperaturer og havnivåstigning, som påvirker økosystem, mennesker og livet i havet. Derfor er det viktig at vi jobber for å begrense global oppvarming, både for å beskytte havet og for å sikre menneskers og dyrs overlevelse.  

Referanser
 

Borunda, A. (2023). Why are our oceans getting warmer? National Geographic. Hentet fra: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/critical-issues-sea-temperature-rise  

Børsheim, K.Y. (2022). Hva betyr global oppvarming for våre nære havområder? Aftenposten. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/GM0a0B/hva-betyr-global-oppvarming-for-vaare-naere-havomraader  

Energi og klima. (u.å.). Havet stiger. Energi og klima. Hentet fra: https://energiogklima.no/klimavakten/havniva/  

FN. (2023). Livet i havet. FN. Hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet  

IUCN. (2017). Ocean warming. IUCN. Hentet fra: https://www.iucn.org/resources/issues-brief/ocean-warming  

McGrath, M. & Poynting, M. (2023). Recent, rapid ocean warming ahead of El Niño alarms scientists. BBC. Hentet fra: https://www.bbc.com/news/science-environment-65339934   

Miljødirektoratet. (2019). Vi endrer havet. Miljødirektoratet. Hentet fra: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1375/m1375.pdf  

Nunez, C. (2023). Sea levels are rising at an extraordinary pace. Here's what to know. National Geographic. Hentet fra: https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1  

Viste, Ellen. (2022). Undersøker det pustende havet. Bjerknessenteret for klimaforskning. Hentet fra: https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/sikrere-beregninger-av-levevilkarene-i-havet  

 Skrevet av

Enya Beckstrøm

Går studiespesialisering på Thora Storm