Klimaendringer og helse

Publisert 18. desember 2023 Endret 14. juni 2024

Har du noen gang tenkt over hvilke konsekvenser klimaendringer har for folkehelsen? Med stadig nye varmerekorder, hetebølger, flom og mer intenst ekstremvær, trues både den fysiske og psykiske helsen til mennesker over hele kloden.  Klimaendringer anses derfor som den største enkeltstående helsetrusselen vi mennesker står overfor, med uoversiktlige og alvorlige konsekvenser.

Hetebølger

Hetebølger er den naturkatastrofen som tar livet av flest mennesker, og på grunn av klimaendringer ser vi at det opptrer hyppigere og mer uforutsigbart. I fjor døde 61 000 mennesker i Europa av hete, og med stadig nye varmerekorder fryktes det mange dødsfall i år også. Dette øker risikoen for lunge, hjerte- og karsykdommer og dehydrering. Vi ser at dette er spesielt skadelig for mennesker med kroniske sykdommer og eldre. 

Spredning av sykdommer

Klimaendringer øker risikoen for spredning av sykdommer og sannsynligheten for pandemi. Når temperaturene øker og nedbørsmønstrene endres, vil tidligere geografisk isolerte arter spre seg til nye områder, og potensielt spre virus og sykdommer. I Norge har vi fått et varmere og fuktigere klima, noe som gir gunstige forhold for sykdomsbærende fremmed arter. Blant disse er flått, som trives i et varmt og fuktig klima, noe som innebærer økt spredning av flåttbårne sykdommer, som borreliose og skogflåttencefalitt. I tillegg kan klimaendringer føre til endring i habitat og migrasjonsmønstre hos dyr, inkludert ville dyr og fugler. Dette kan bidra til flere sykdommer som spres fra dyr til mennesker, som igjen kan øke sannsynligheten for pandemi. Det var gjennom virussmitte fra dyr til menneske at Covid-19 pandemien oppsto, noe som tok livet av flere hundre millioner mennesker. Klimaendringer øker risikoen for spredning av dødelige sykdommer og pandemi, som er en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Ekstremvær

Det forventes at klimaendringer vil øke hyppigheten, intensiteten og virkningen av ekstremvær, inkludert ekstreme mengder med nedbør, flom, hetebølger, og tørke. Dette kan medføre store ødeleggelser på infrastruktur og eiendom, og kan tvinge mennesker på flukt. Innen 2050 kan det være 1,2 milliarder klimaflyktninger, mye på grunn av ekstremværets uhemmede kraft. Ekstremvær er også en trussel mot menneskers liv og sikkerhet. De siste 50 årene har over 2 millioner mennesker omkommet som følge av ekstremvær. Ekstremvær er også en trussel mot matproduksjon og landbruk, en sektor som er svært sårbar for værforandringer. Hyppigere ekstremvær kan også redusere tilgangen og kvaliteten på drikkevann, som er avhengig av stabilt vær. Dårligere matforsyning og tilgang på vann vil ha store konsekvenser for folkehelsen.  

Psykisk helse

I tillegg kan ekstremvær som konsekvens av klimaendringer påvirke menneskers psykiske helse, både direkte og indirekte. I etterkant av naturkatastrofer som flom, hetebølger og tørke har man sett tendenser med økt forekomst av psykiske lidelser som PTSD, depresjon og angst. Når mennesker rammes av katastrofale hendelser som flom, hetebølger, tørker eller andre ekstreme værforhold, kan de oppleve ødeleggelse av hjem, bli fysisk skadet eller oppleve tap av familie og nære. Klimaendringer har også ført til økt bekymring og uro for ekstremvær og naturkatastrofer, en følelse av hjelpeløshet og angst for eget liv, eiendom og for framtiden. På denne måten ser vi hvordan ekstremvær også påvirker psykisk helse og livskvalitet. 

Menneskerettigheter

Klimaendringer truer også grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, sikkerhet, helse, mat, trygghet og en tilstrekkelig levestandard for individer og samfunn over hele verden. Sårbare grupper og minoriteter er spesielt utsatt, og er de som vil ta mest skade av klimaendringens konsekvenser. Dette er fordi de ofte bor i områder som er mer utsatt for ekstremvær og naturkatastrofer, og har mindre ressurser til å tilpasse og beskytte seg mot skadene. Dette har land og stater et ansvar for, som skal beskytte menneskerettighetene. Derfor må det tas ansvar for å begrense klimagassutslipp og konsekvensene av klimaendringer.

Klimaendringer har stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helse. Hyppig og intenst ekstremvær gir økt risiko for sykdommer, helseplager og pandemier. For å beskytte menneskers helse og rettigheter mot klimaendringer, er det nødvendig at vi jobber for å begrense globale utslipp. Det er viktig å huske at klimakrisen også er en helsekrise, med skadelige konsekvenser for utallige mennesker over hele kloden.

 

Kilder

Aasen, K.R. (2023). Klimatilpasninger i landbruket. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/xl/klimatilpasninger-i-landbruket-1.16443312 

Christensen, J. (2023). How extreme heat can kill and how you can stay safe. CNN Health. Hentet fra: https://edition.cnn.com/2022/09/06/health/heat-waves-stay-safe/index.html 

Iversen, J. (2021). FN: Klimaendringene er den største trusselen mot menneskeheten – hva gjør vi? FN. Hentet fra: https://www.fn.no/nyheter/fn-klimaendringene-er-den-stoerste-trusselen-mot-menneskeheten-hva-gjoer-vi 

Jore, S, m.fl. (2022). Klimaendringer og helse. FHI. Hentet fra: https://www.fhi.no/he/folkehelserapporten/miljo/klima-og-helse/?term= 

Løwe, K. (2019). Norge kan få flere og farligere flott. Forskning. Hentet fra: https://forskning.no/insekter-klima-nmbu-norges-miljo-og-biovitenskapelige-universitet/norge-kan-fa-flere-og-farligere-flatt/1333977 

McAllister, S. (2023). There could be 1.2 billion climate refugees by 2050. Here’s what you need to know. Zurich. Hentet fra: https://www.zurich.com/en/media/magazine/2022/there-could-be-1-2-billion-climate-refugees-by-2050-here-s-what-you-need-to-know 

Miljødirektoratet. (2023). Ekstremvær globalt. Miljødirektoratet. Hentet fra: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Ekstremvar/ 

Myrseth, S.H. (2023). Klimaendringer øker risikoen for nye sykdommer. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/klimaendringer-oker-risikoen-for-nye-sykdommer-1.16363498 

NRK. (2023). Ny studie: 61 000 døde av hete i Europa i fjor. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/nyheter/ny-studie_-61.000-dode-av-hete-i-europa-i-fjor-1.16478468 

UN. (2023). Extreme weather caused two million deaths, cost $4 trillion over last 50 years. UN. Hentet fra: https://news.un.org/en/story/2023/05/1136897 

WHO. (2021). Climate change and health. WHO. Hentet fra: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health Skrevet av

Enya Beckstrøm

Går studiespesialisering på Thora Storm