Kort om metan

Publisert 20. juni 2024 Endret 21. juni 2024

Hva er metan?

Metan er en klimagass med kjemisk formel CH4 som dannes når bakterier bryter ned organisk materiale. Metangass er kanskje mest kjent for at det slippes ut når kyr promper, men i realiteten er det rapingen som slipper ut mest! I tillegg til at gassen dannes under fordøyelsen til drøvtyggere, er metan en av de viktigste klimagassene i verden. Faktisk er det slik at metan er den klimagassen som bidrar mest til global oppvarming etter CO2. Den holder på langt mer varme enn CO2, og fører derfor til en større temperaturøkning på jorda på kort sikt. På en periode på 20 år vil metan ha 80 ganger så stor effekt på den globale oppvarmingen som CO2! Det tar derimot mye lengre tid å bryte ned CO2 i atmosfæren enn metan. Metan har en levetid på rundt 12 år, mens CO2 kan forbli i atmosfæren i flere hundre år.

Hvor slippes det ut metan?

Nivået av metan i atmosfæren har økt kraftig de siste årene. Metan slippes ut naturlig fra blant annet myr og permafrost. Global oppvarming gjør at permafrosten tiner og slipper ut enda mer metan, men det er usikkert hvor mye som slippes ut på grunn av dette. De største utslippene av metan er uansett menneskeskapte. Utslippene kommer hovedsakelig fra jordbruk, fossilt brensel og avfall. Jordbruk er den største kilden til menneskeskapte utslipp av metan i verden. Hele en tredjedel av menneskeskapte metanutslipp kommer fra jordbruket, hvor kilden til utslippene er gjødsel og fordøyelsen til husdyr. Kjøttproduksjonen har mer enn tredoblet seg på de siste 50 årene, og har slik blitt en stor utslippskilde. De økte metanutslippene kan derfor ha sammenheng med vårt økte kjøttforbruk.

Den nest største kilden til menneskeskapte metanutslipp i verden er utvinning av fossilt brensel. Naturgass er en form for fossilt brensel som består av mye metan. Når naturgass utvinnes, lagres og transporteres, slippes det ut metan blant annet ved lekkasjer. Slike indirekte utslipp kommer også fra oljeproduksjon, ettersom naturgass er et biprodukt her, og fra kullgruver. På oljefelt i andre land enn Norge skjer det også såkalt fakling og gassventilering. Fakling er når “overflødig” gass brennes fordi selskapet ikke har bruk for den. Prosessen er ofte ufullstendig, og metangassen kan også slippes ut direkte ved gassventilering.

I Norge er avfall den nest største kilden til metanutslipp. Andelen av metanutslipp som kommer fra olje- og gassektoren i Norge er altså mindre enn på verdensbasis. Likevel har vi et stort ansvar også i Norge siden vi eksporterer mye olje og gass som gir utslipp i andre land.

Hva kan vi gjøre for å minske utslippet av metan?

Å redusere utslipp av metan er viktig for å begrense den globale oppvarmingen. Det enkleste og mest effektive tiltaket er å redusere utvinning av kull, olje og gass. I tillegg må vi gjøre landbruket mer bærekraftig og redusere kjøttforbruket vårt. Dette er endringer som kan skje ved hjelp av politiske beslutninger. Vi forbrukere kan også bidra ved å spise mer plantebasert protein og kaste mindre mat. Et annet grep man kan ta er å reise mer miljøvennlig, ettersom det også er metanutslipp knyttet til transport.

Kilder

Blindheim, U., Levy, F. E. S. (2022, 6.april). Metan. I Store norske leksikon. Hentet 07.06.23 fra https://snl.no/metan

Bryhni, I., Olerud, K., Mamen, J. (2022, 14.juni). Klimagasser. I Store norske leksikon. Hentet 07.06.23 fra https://snl.no/klimagasser

California Institute of Technology. (2023, 29.juni). Which is a bigger methane source: cow belching or cow flatulence? NASA. Hentet 12.07.23 fra https://climate.nasa.gov/faq/33/which-is-a-bigger-methane-source-cow-belching-or-cow-flatulence/

IEA. (2023, februar). Global Methane Tracker 2023. Hentet 13.07.23 fra https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023/understanding-methane-emissions#abstract

IEA. (2023, juli). Tracking Clean Energy Progress 2023. Hentet 13.07.23 fra https://www.iea.org/energy-system/fossil-fuels/gas-flaring#tracking

Lundberg, N. H. et al. (2022, 5.oktober). Naturgass. I Store norske leksikon. Hentet 08.06.23 fra https://snl.no/naturgass

Miljødirektoratet. (2022, 25.november). Skyhøyt nivå av metan i atmosfæren. Hentet 07.06.23 fra https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/november-2022/skyhoyt-niva-av-metan-i-atmosfaren/

Miljøstatus. (2022, 3.november). Norske utslipp og opptak av klimagasser. Hentet 08.06.23 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/

A Miljøstatus. (2023, 19.juni). Klimagassutslipp fra olje- og gassutvinning i Norge. Hentet 16.08.23 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-olje--og-gassutvinning/

B Miljøstatus. (2023, 23.juni). Utslipp av metan i Norge. Hentet 16.08.23 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/metan-ch4/

C Miljøstatus. (2023, 23.juni). Klimagassutslipp fra jordbruk i Norge. Hentet 16.08.23 fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/norske-utslipp-av-klimagasser/klimagassutslipp-fra-jordbruk/

Nickelsen, T. (2022, 23.november). Verdens største karbonlager lekker. Forskerne måler utslippene og forbedrer FNs klimamodeller. Appolon. Hentet 15.08.23 fra https://www.apollon.uio.no/artikler/2021/2_karbonlager_lekker

Plant, G., Kort, E. A., Brandt, A. R., Chen, Y., Fordice, G., Negron, A. M. G., Schwietzke, S., Smith, M.  Zavala-Araiza, D. (2022). Inefficient and unlit natural gas flares both emit large quantities of methane. Science, 377(6614), 1566-1571. https://doi.org/10.1126/science.abq0385

Ritchie, H. et al. (2019, november). Meat and Diary Production. Our World in Data. Hentet 08.06.23 fra https://ourworldindata.org/meat-production#citation

UNEP. (2021, 20.august). Methane emissions are driving climate change. Here’s how to reduce them. Hentet 07.06.23 fra https://www.unep.org/news-and-stories/story/methane-emissions-are-driving-climate-change-heres-how-reduce-them

UNEP. (u.å.) Facts about methane. Hentet 07.06.23 fra https://www.unep.org/explore-topics/energy/facts-about-methane 

UNECE. (u.å.) Methane Management: The Challenge. Hentet 09.06.23 fra https://unece.org/challengeSkrevet av

Ragna Kristoffersen Wahl

Studerer Bioteknologi ved NTNU