Klimaendringer truer landbruket

Publisert 24. oktober 2023

Landbruk har en stor betydning for produksjon av mat, og er en svært viktig bidragsyter til sysselsetting, økonomisk vekst og næringsliv . Men det er også en av de mest sårbare sektorene når det gjelder endringer i vær, og klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot landbruket. Landbruk og matproduksjon er avhengig av stabilt og forutsigbart vær for å oppnå høy avling . Menneskeskapte klimaendringer har ført til varierende vær, noe som truer matproduksjonen og fører til økt usikkerhet og utfordringer for bønder over hele verden. Det forventes at klimaendringer vil forverre hyppigheten, intensiteten og virkningen av ekstremvær. Dette innebærer at vi fremover vil oppleve mer tørke, hetebølger og ekstreme mengder med nedbør og flom, noe som medfører store konsekvenser for utallige mennesker.

Den 6. Juli ble det for fjerde dag på rad satt varmerekord for verden, hvor gjennomsnittstemperaturen for hele verden var 17,23 grader. Dette skyldes hovedsakelig menneskeskapte klimaendringer, og værfenomenet El Niño i Stillehavet. Denne sommeren har vært preget av uvanlig høye temperaturer, tørke og hetebølger. Dette har satt sitt preg på bønder over hele verden, og har hatt store konsekvenser for landbruket. Høye temperaturer kan føre til dårligere kvalitet og kvantitet på avlinger, og kan påvirke økosystem og det biologiske mangfoldet som er avgjørende for landbruket.

Endring i nedbørsmønstre er en av konsekvensene som kommer av menneskeskapte klimaendringer, og er en faktor som truer landbruket. Noen steder opplever man tørke og vannmangel, som resulterer i mindre avling og store økonomiske tap for bøndene. Italia opplevde i 2022 sin verste tørke på 70 år, hvor det i noen områder var over 7 måneder uten regn. Dette gjorde stor skade på avlinger og levebrødet til bøndene, som tapte store inntekter. Andre steder kommer det mer nedbør, intense regnskyll og flom, noe som kan skade avlinger og ødelegge infrastrukturen i landbruket. De siste 30 årene har nedbøren i Norge økt med 5-10 %, noe som har preget landbrukssektoren. Uforutsigbarhet i nedbørsmønstrene gjør det vanskelig for bøndene å planlegge og tilpasse seg endringer. Dette er særlig utfordrende for småskala bønder i utviklingsland. De produserer en tredjedel av maten i verden, men står i fare for å bli glemt i klimakrisen. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for landbruket og verdens matforsyning. 

Uvanlig høye temperaturer og endringer i nedbørsmønster er en konsekvens av menneskeskapte klimaendringer. Ekstremværet er en trussel mot landbruket, og medfører høye matpriser, matmangel og økonomiske utfordringer for både bønder og forbrukere.  Dersom dette fortsetter kan det også føre til store utfordringer i fremtiden for utallige mennesker. Derfor er det viktig at vi jobber for å begrense klimagassutslippene våre, og at vi forbereder oss på utfordringene som vil komme som følge av klimaendringer. 

Kilder

Aasen, K.R. (2023). Klimatilpasninger i landbruket. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/xl/klimatilpasninger-i-landbruket-1.16443312 

Bjørck, M. (2022). Tørken kveler Italia. Adressa. Hentet fra: https://www.adressa.no/magasin/i/V9Wwep/toerken-kveler-italia 

EPA. (u.å.). Climate Impacts on Agriculture and Food Supply. EPA. Hentet fra: https://climatechange.chicago.gov/climate-impacts/climate-impacts-agriculture-and-food-supply 

Lario, Alvaro. (2022). Small-scale farmers feed the planet. They should not be overlooked in our fight against climate change. World economic forum. Hentet fra: https://www.weforum.org/agenda/2022/11/the-vital-role-of-small-scale-farmers-climate-change/ 

Miljødirektoratet. (2023). Ekstremvær globalt. Miljødirektoratet. Hentet fra: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Ekstremvar/ 

NRK. (2023). Ny varmerekord i verden. NRK. Hentet fra: https://www.nrk.no/nyheter/ny-varmerekord-i-verden-1.16474897 

Statsforvalteren. (2023). Landbruk og mat. Statsforvalteren. Hentet fra: https://www.statsforvalteren.no/portal/landbruk-og-mat/ 

 Skrevet av

Enya Beckstrøm

Går studiespesialisering på Thora Storm