Karbonfangst og -lagring på Heimdal forbrenningsanlegg

Publisert 01. juli 2024

For å begrense de fatale konsekvensene av klimaendringer må vi redusere CO₂-utslippene våre, men noen utslippskilder er vanskelig å unngå. Et eksempel på dette er forbrenningsanlegg som håndterer søppelet til deg og meg. Det er mulig å redusere denne avfallsmengden, men søppel vil alltid bli produsert. Håndteringen av dette skjer gjennom forbrenning, som slipper ut CO₂. En måte å redusere disse utslippene på, uten å kreve at vi skal slutte å produsere søppel, er ved karbonfangst. Karbonfangst og -lagring (“carbon capture and storage”, CCS) er en form for teknologi som omhandler fangst, transport og lagring av karbondioksid (CO₂). Dette gjøres for å begrense de store CO₂-utslippene fra industriprosesser og energiproduksjon som når atmosfæren og bidrar til økt global oppvarming. Ved bruk av CCS kan CO₂ lagres permanent, eller utnyttes til å lage nye produkter, som drivstoff og kjemikalier. Ifølge FNs klimapanel er CCS helt nødvendig dersom vi skal nå klimamålene.  

Forbrenningsanlegg Heimdal Varmesentral

I Midt-Norge blir restavfall sendt til forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral i Trondheim. Her blir store mengder med søppel fra private husholdninger, næringsliv og kommunal sektor brent og håndtert. Du skulle kanskje ikke tro at søppel har noen særlig verdi når du kvitter deg med det, men det er faktisk en viktig ressurs! Det er fordi avfallet inneholder store mengder energi. Ved forbrenning dannes det varmeenergi, og denne kan utnyttes og forsyne innbyggere og bygninger med energi til varmtvann og oppvarming. Dette kalles fjernvarme. Gjennom forbrenning av restavfall produseres det fjernvarme som dekker hele 30% av oppvarmingen i Trondheim. Avfallsforbrenning dekker på denne måten et energibehov og erstatter delvis bruk av elektrisk energi og fossile energikilder. I tillegg forhindrer det at søppel sendes på deponi, hvor det skader naturen og slipper ut miljøgifter og klimagasser ved nedbrytning. I Norge er det forbud mot å deponere organisk avfall. Avfallsforbrenning er derfor nødvendig for å håndtere dette avfallet.  

Utslipp av CO₂ 

Avfallsforbrenning har mange fordeler, men det slipper ut en betydelig mengde CO₂. Derfor ønsker Statkraft, som eier forbrenningsanlegget i Trondheim, å bygge et anlegg for karbonfangst (CCS). Etter planen skal dette anlegget stå ferdig i 2030. CCS skal redusere punktutslippet fra avfallsforbrenning i Trondheim, som utgjør en stor del av byens utslipp. Karbonet som fanges skal lagres permanent under havbunnen i Nordsjøen. Forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral står for en fjerdedel av Trondheims CO₂-utslipp, og er dermed det største utslippspunktet for CO₂ i Trondheim.  

Under avfallsforbrenning dannes det en CO₂-holdig røykgass som slippes ut i luften. CCS brukes for å rense røykgassen før den slippes ut, ved å skille ut og fange CO₂. På denne måten kan man slippe ut røykgass som nesten er fri for CO₂, og da betydelig redusere mengden som når atmosfæren. Dermed vil klimapåvirkningen til forbrenningsanlegget minimeres. Slik kan man fortsette å utnytte energien som produseres ved avfallsforbrenning, samtidig som man reduserer Trondheims klimafotavtrykk.  

Trondheim kommunes klimaplan

Målet med FNs Parisavtale er at gjennomsnittstemperaturen på jorden ikke skal overstige 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grad, sammenlignet med førindustriell tid. Dette forplikter alle land til å ta ansvar med egne klimatiltak, for å begrense klimagassutslipp. På grunnlag av dette har EU et mål om klimanøytralitet innen 2050. De har derfor etablert et samfunnsprosjekt som innebærer at 112 byer i Europa skal bli klimanøytrale innen 2030, hvor Trondheim har gått foran som en av disse byene. Klimanøytralitet oppnås ved netto null klimagassutslipp, noe som innebærer en betydelig reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som man kompenserer for eventuelle resterende utslipp.  

Trondheim kommunens mål om klimanøytralitet innen 2030 avhenger av en satsning på karbonopptak. Dette inkluderer karbonfangst ved forbrenningsanlegget for avfall på Heimdal Varmesentral i Trondheim, slik at man reduserer de store CO₂ utslippene som når atmosfæren. Generelt i Trondheim må de direkte utslippene kuttes med minst 80%, sammenlignet med 2009, og karbonfangst og -lagring (CCS) skal stå for de resterende utslippene. Dette er en del av Trondheim kommunes plan for energi og klima mot 2030, som inkluderer klimaløfter og ulike satsningsområder for å innfri disse. Dersom målet om karbonfangst (CCS) ved forbrenningsanlegget i Trondheim realiseres, vil Trondheim kommunes klimagassutslipp reduseres med ca. 25%.  

Utfordringer

Selv om CCS har mange fordeler, er det noen utfordringer knyttet rundt teknologien. Karbonfangst og -lagring innebærer sprøyting av CO₂ i formasjoner dypt under bakken. Noen er bekymret for hvorvidt det er trygt å lagre CO₂ under bakken, på grunn av frykt for lekkasjer som utgjør en potensiell miljørisiko. I tillegg er høye investeringer som behøves for utbygging og drift av karbonfangst og -lagring en av de største ulempene. Foreløpig er ikke markedet utviklet nok til at det er økonomisk realiserbart, selv om teknologien for karbonfangst er på plass. Derfor avhenger Statkraft av offentlig støtte for finansiering av CCS - prosjektet i Trondheim, dersom det skal ferdigstilles i 2030. Aksept for karbonfangst blant befolkningen er også en viktig faktor dersom karbonfangst og -lagring skal bli en suksess.  

Til tross for noen utfordringer, anses CCS som en essensiell miljøteknologi for å nå globale klimamål. Karbonfangst og -lagring ved forbrenningsanlegget Heimdal Varmesentral vil føre til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp i Trondheim, og samtidig bidra til å skape en utslippsfri by. I tillegg vil ikke noe natur gå tapt på Heimdal som følge av utbygging av anlegget. Karbonfangst ved forbrenningsanlegget vil også sikre at man kan fortsette å utnytte søppel som en ressurs, på en klimavennlig måte.  

 

Kilder

CCUS Norge. (u.å.). What is CCU? CCUS Norge. https://www.ccusnorge.no/om-ccu

equinor. (n.d.). Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring. Equinor. https://www.equinor.com/no/energi/karbonfangst-utnyttelse-og-lagring  

LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning. (u.å.). forbrenningsanlegg. Store norske leksikon. https://snl.no/forbrenningsanlegg  

LOOP - Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning. (2022, april 6). forbrenning med energiutnyttelse. Store norske leksikon. https://snl.no/forbrenning_med_energiutnyttelse  

Okstad, G. (2023, september 1). Trondheims største utslipper får penger for å bli klimasnill. mn24.no. https://www.mn24.no/adresseavisen/i/8JKVaW/trondheims-stoerste-utslipper-faar-penger-for-aa-bli-klimasnill  

Opheim, A. (2023, september 4). Slik skal miljøverstingen i Trondheim bli utslippsfri om sju år - adressa.no. Adressa. https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/VPMEkW/slik-skal-miljoeverstingen-i-trondheim-bli-utslippsfri-om-sju-aar  

Regjeringen.no. (u.å.). Kva er CO₂-handtering (CCS)? regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/co-handtering/kva-er-co-handtering-ccs/id2393669/  

Statkraft. (u.å.). Fjernvarmeanlegget i Trondheim. Statkraft Varme. https://www.statkraftvarme.no/om-statkraftvarme/fjernvarmeanlegg/trondheim/  

Statkraft. (u.å.). Karbonfangst- og lagring (CCS) på Heimdal Varmesentral. Statkraft Varme. https://www.statkraftvarme.no/prosjekter/ccs/  

Trondheim kommune. (2024). Klimaplan og klimaarbeid. Trondheim kommune. https://www.trondheim.kommune.no/tema/klima-miljo-og-naring/miljo/klimaplan/    Skrevet av

Enya Beckstrøm

Går studiespesialisering på Thora Storm