Bærekraftig utvikling

Publisert 03. oktober 2023

Bærekraftig utvikling har betydning for alle deler av samfunnet vårt. Men hva betyr det egentlig at en utvikling er bærekraftig, og hvorfor er en slik utvikling så viktig? 

Bærekraftig utvikling er utvikling som oppfyller behovet til dagens befolkning uten å hindre fremtidige generasjoner i å få oppfylt sine behov. Begrepet ble først brukt i en FN-rapport kalt Vår felles framtid, som ble skrevet med Gro Harlem Brundtland i spissen. 

 

Fordi sosiale forhold, miljø og økonomi alle er nødvendige å ta hensyn til for å ha en trygg og god verden og leve i både nå og i fremtiden, kalles de for de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling.

Abstrakt illustrasjon av ulike klimaviktige elementer som, vindmøller, søppelbøtter, skog og rennende vann.
Illustrasjon: UngEnergi

Sosiale forhold

 

En bærekraftig utvikling innebærer å sørge for gode sosiale forhold for verdens befolkning. Det vil si å sørge for at alle mennesker får mulighet til å leve et godt liv, blant annet gjennom at alle får lik rett til skolegang og helsetjenester. Praktisering av menneskerettighetene er viktig for den sosiale delen av bærekraftig utvikling. Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og alle FNs medlemsland har sluttet seg til dem. 

 

Klima og miljø

 

Å ta vare på miljøet, inkludert klimaet, er viktig for at vi skal kunne nyttiggjøre oss av ressursene vi har på jorda. Klima- og miljøutfordringer er ikke bare noe som vil skje i framtiden. De er her allerede, så å begrense klimagassutslipp vil være positivt for jordas befolkning både i dag og senere. Et varmere klima fører blant annet til mer ekstremvær, som kan ødelegge avlinger eller bosteder. Fattige land er mer avhengige av inntektene fra jordbruket og har dårligere råd til å kunne tilpasse seg klimaendringene. Derfor er befolkningen i fattige land spesielt utsatt, og klimaendringer bidrar til å øke de økonomiske forskjellene.

 

 

Økonomi

 

En god økonomi er viktig for at flere mennesker skal komme ut av fattigdom og få et anstendig liv. Men vi kan ikke fokusere på økonomien alene. For eksempel bidrar dagens forbruk og produksjon til å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst, men det går utover jordas ressurser og er skadelig for klimaet. Det vil påvirke fremtidens befolkning og kan gjøre det vanskeligere for dem å leve et godt liv. I tillegg innebærer en bærekraftig økonomi at verdens rikdommer blir fordelt jevnt og rettferdig, slik at ikke noen få sitter med langt mer enn de trenger samtidig som andre lever i fattigdom. 

 

Den økonomiske veksten vi har hatt i verden hittil har ført til at færre lever i ekstrem fattigdom. Samtidig øker klimagassutslippene og forskjellene mellom rike og fattige. Dagens utvikling er dermed ikke bærekraftig. Noen ser på økonomisk vekst som nødvendig for en bærekraftig utvikling. Men som vi kan se fra dagens utvikling er det ikke bare nok  med økonomisk utvikling i seg selv, godene må også fordeles rettferdig.  Andre er usikre på om økonomisk vekst er mulig å gjøre bærekraftig, fordi de to ikke har vært mulig å forene hittil.

 

FNs bærekraftsmål

 

FN har satt 17 mål for å skape en bærekraftig utvikling innen 2030. De har hovedfokus på å utrydde sult, motarbeide sosiale forskjeller og stanse klimaendringene. De mange ulike målene og delmålene viser hvor sammenvevd de tre dimensjonene til bærekraft er, og at man på lang sikt ikke kan ivareta én av dem uten de to andre.

 

Les mer om FNs bærekraftsmål på FNs offisielle nettsider her.

 

Kilder

Ekspertgodkjenning: Stig A. Larssæther, NTNU

FN-sambandet (2021, 28. oktober). Bærekraftig utvikling. Hentet 1. januar 2022 fra https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

FN-sambandet (2020a, 30. oktober). Fattigdom. Hentet 2. januar 2022 fra https://www.fn.no/tema/fattigdom/fattigdom

FN-sambandet (2020b, 21. desember). FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.  Hentet 30. januar 2022 fra https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Olerud, K., Tjernshaugen, A. og Andersen, G. (2021, 21. april). Bærekraftig utvikling. I Store norske  leksikon. Hentet 3. januar 2022 fra https://snl.no/.versionview/1402467Skrevet av

Ida Buttingsrud Stokke

Studerer Fysikk og Matematikk ved NTNU